Jindřich Brejcha - Forbidden Society Recordings
Registrovaná adresa: J.Š. Baara 1765/44, 370 01 České Budějovice,
Identifikační číslo: 08958408 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem města České Budějovice, vložka Ž / 1410/2020 / MŠ / 1034777/5.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webové stránce store.fsrecs.com
1. Předběžná ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Jindřicha Brejchy, se sídlem J.Š. Baara 1765/44, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo: 08958408, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem města České Budějovice, vložka Ž / 1410/2020 / MŠ / 1034777/5. (dále jen „prodávající“) se řídí v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Eshop byl provozován na webových stránkách umístěných na store.fsrecs.com (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím webového rozhraní („webová rozhraní“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osobou, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnická osoba nebo osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného povolání .
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou sepsány v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Prodávající může změnit nebo doplnit znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá během doby účinnosti předchozí verze Podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě registrace kupujícího na webových stránkách má kupující přístup do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Pokud to webové rozhraní umožňuje, může kupující objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní.
2.2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé informace. Kupující je povinen aktualizovat údaje zadané v uživatelském účtu při jakékoli změně. Údaje poskytnuté kupujícím v uživatelském účtu a údaje při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho uživatelskému účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit použití uživatelského účtu třetími stranami.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující svůj uživatelský účet nepoužívá déle než 12 měsíců, nebo pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být vždy k dispozici, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, například nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru třetích stran.
3. ZÁVĚR KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud toto zboží nelze ze své podstaty vrátit běžnou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti, pokud jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje možnost prodejce uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
3.4.1. objednané zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsob platby ceny zakoupeného zboží, informace o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a
3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje zadané kupujícím, a to rovněž s ohledem na schopnost kupujícího zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu ihned po obdržení objednávky e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).
3.6. V závislosti na povaze objednávky (množství zboží, kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající vždy oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky (např. Písemně nebo telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (přijetí), které je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefon) nese kupující; náklady se neliší od standardní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží na základě kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• bankovním převodem na účet prodávajícího č. 7001018909/8040 vedený u Oberbank AG (dále jen „účet prodávajícího“);
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pays;
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena také náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje, aby kupující zaplatil zálohu nebo jinou podobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení článku 4.6 Obchodních podmínek týkající se povinnosti zaplatit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s variabilním symbolem platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména pokud kupující dodatečně nepotvrdí objednávku (čl. 3.6), požadovat zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytované prodávajícím kupujícímu nelze kombinovat.
4.7. Je-li to v obchodních vztazích obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu týkající se plateb provedených na základě kupní smlouvy. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po zaplacení ceny zboží a odešle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro něj. který byl po dodání nenávratně smíchán s jiným zbožím, z uzavřené kupní smlouvy na obal, kterou spotřebitel z obalu odstranil a nelze jej z hygienických důvodů vrátit, a ze smlouvy o dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo dodávky počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Pokud tomu tak není v případě uvedeném v článku 5.1 obchodních podmínek nebo v jakémkoli jiném případě, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. Kód do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a pokud se na kupní smlouvu vztahuje několik druhů zboží nebo dodání několika dílů, běží tato lhůta ode dne přijetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít standardní formulář poskytnutý prodávajícím, který je přílohou obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může zaslat Kupující buď do provozovny prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího info@fsrecs.com.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí Zboží vrátit Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze z povahy věci vrátit běžnou poštou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím stejným způsobem jako Prodávající je od kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit celou částku vynaloženou kupujícím při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.
5.5. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je prodávající rovněž oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, dokud kupující zboží nepřijme. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.
5.7. Pokud je kupujícímu poskytnut dárek společně se zbožím, je dárková smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou zrušení, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, přestává být darovací smlouva na takový dar účinná. poskytnutý dárek.
6. DOPRAVA A DODÁVKA ZBOŽÍ
6.1. Je-li dopravní prostředek sjednán na zvláštní žádost kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto dopravním prostředkem.
6.2. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jinými způsoby doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu, které naznačuje neoprávněný vstup do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tím nejsou dotčena práva kupujícího ze odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.5 Zákazník obdrží e-mail s odkazem na stažení v případě virtuálního produktu (digitální verze) po úspěšné platbě objednávky.
6.6. Další práva a povinnosti stran při doručování zboží mohou být upravena zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydána.
7. PRÁVA VADNÉHO VÝKONU
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem 634/1992 Sb., Ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. zboží má vlastnosti dohodnuté stranami a v případě, že nedojde k dohodě, zboží popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo očekávané kupujícím s ohledem na povahu zboží a reklamu, kterou provádí,
7.2.2. zboží odpovídá účelu stanovenému prodávajícím nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá kvalitě nebo provedení dohodnutému ve sjednaném vzorku nebo modelu, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo modelu,
7.2.4. - zboží má přiměřené množství, míru nebo hmotnost a -
7.2.5. zboží splňuje zákonné požadavky.
7.3. Zjistí-li se vada do jednoho měsíce od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadný v době přijetí.
7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění minimálně ve stejném rozsahu jako povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pokud má zboží, které má být prodáno, na obalu, v pokynech doprovázejících zboží nebo v reklamě, v souladu s jinými právními předpisy, uvedeno období, během něhož lze zboží používat, použijí se ustanovení o záruce kvality. Prodávající se zavazuje zaručit, že zboží bude po určitou dobu vhodné pro běžné použití nebo že si zachová své běžné vlastnosti. Pokud kupující oprávněně reklamoval prodávajícího na vadu zboží, doba pro uplatnění práv z vadného plnění a záruční doba neplyne po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
7.5. Ustanovení uvedená v článku 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, kupujícím nebo pokud vyplývá z povahy zboží. Kupující nemá nárok na žádné vadné plnění, pokud věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu způsobil sám.
7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje Prodávající. Pokud však v certifikátu vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu § 2166 občanského zákoníku) je uvedena jiná osoba k opravě zboží, která je bližší prodávajícímu nebo kupujícímu, tato osoba opraví zboží. S výjimkou případů, kdy má opravu provést jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v jakékoli provozovně, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů nebo služeb, případně také v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen dát kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil své právo, jaký je obsah reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení opravy a jejího trvání, nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby určené prodejcem k opravě.
7.7. Kupující se může konkrétně domáhat práv ze odpovědnosti za vady zboží osobně na adrese J.Š. Baara 1765/44, 370 01 České Budějovice, telefonicky + 420 776 874 000 nebo e-mailem na adrese info@fsrecs.com.
7.8. Kupující informuje prodávajícího o právu, které si zvolil v době oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující nemůže změnit provedenou volbu bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, pokud kupující požádal o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.9. Pokud zboží nemá vlastnosti uvedené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat také dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze část zboží; není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Pokud je to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující má právo na pořízení nového zboží nebo výměnu dílů i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo odstoupit od smlouvy. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho části nebo opravit zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součásti nebo opravit zboží, nebo pokud prodávající zboží v přiměřené lhůtě neopraví nebo pokud by náprava kupujícího způsobila značné potíže.
7.10. Další práva a povinnosti stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady mohou být upraveny reklamačním řádem prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Ve vztahu ke kupujícímu není prodávající vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Stížnosti spotřebitelů vyřizuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@fsrecs.com. Prodávající zašle 4507 / 5000
Výsledky překladu
o vyřízení stížnosti kupujícího na e-mailovou adresu kupujícího.
8.4. Mimosoudně je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. Platformu pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze použít k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 Parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti provádí příslušný živnostenský úřad. Dohled nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce mimo jiné provádí dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Jeho povinnost informovat kupujícího ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) týkající se zpracování osobních údajů kupujícího za účelem plnění kupní smlouvy, za účelem sjednání kupní smlouvy a za účelem plnění veřejných závazků prodávajícího.
10. Odesílání obchodních zpráv a ukládání cookies
10.1. Podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, kupující souhlasí s přijímáním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu nebo telefonní číslo kupujícího. Prodávající plní svou povinnost informovat kupujícího ve smyslu článku 13 GDPR týkající se zpracování jeho osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím samostatného dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na svém počítači. Pokud lze nákup provést na webových stránkách a lze splnit povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy bez uložení takzvaných cookies na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.
11. DORUČENÍ
11.1. Může být kupujícímu doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se strany dohodly, že vztah se řídí českým právem. Volba práva uvedená v předchozí větě nezbavuje spotřebitele ochrany poskytované ustanoveními zákona, od nichž se nelze smluvně odchýlit a která by se jinak použila podle ustanovení čl.6 odst.1 (ES) č. 593/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
12.2. Pokud je kterékoli ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. K obchodním podmínkám je připojen standardní formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: dodací adresa J.Š. Baara 1765/44, 370 01 České Budějovice, e-mailová adresa info@fsrecs.com,
V Českých Budějovicích 1. března 2020
Jindřich Brejcha